Förarprovet



Kunskapsprovet (teoriprovet) och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet förarprov. De båda proven kan göras på samma dag eller inom två veckor mellan proven. Din lärare bokar båda proven vid ett och samma tillfälle när du anses färdig, därför är det mycket viktigt att du pluggar teorin parallet med körningen. Tänk på att du gör kunskapsprovet först och oavsett resultat så görs körprovet sen.

Sammanhållet förarprov för behörighet B

Det är en frihet att ha ett körkort. Det ger dig ökade förutsättningar till ett jobb och skapar dessutom en känsla av frihet. Men det ställs en del krav på dig som vill ha ett körkort. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort:

1. Du har körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
3. Du har fyllt 18 år.
4. Du har genomgått riskutbildning.
5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området
(Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike).
Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

I samband med förarprovet ska du intyga
- att du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
och
- att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

För att få övningsköra ska du:

- ha fyllt 16 år om du enbart ska övningsköra med personbil
- ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
- ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon
- ha ett giltigt körkortstillstånd.

Privat övningskörning

Om du ska övningsköra privat ska du även ha en godkänd handledare. Vid privat övningskörning för behörighet B ska du som övningskör dessutom ha en giltig introduktionsutbildning. En introduktionsutbildning gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes. Läs mer under Introduktionsutbildning.

Viktigt att komma ihåg!

Trafikverket ställer samma krav på vad du ska kunna vid körprovet, oavsett om du väljer att utbilda dig privat, vid trafikskola eller om du kombinerar dessa båda sätt.


Fotografering

Om du genomför ditt första kunskapsprov på ett av Trafikverkets förarprovskontor, där det finns fotoautomat, måste du fotografera dig innan provet. Fotografiet och din namnteckning, som du skriver i samband med fotograferingen, sparas i Trafikverkets dator för att användas när ditt körkort ska tillverkas.

Provet

Kunskapsprovet innehåller 70 frågor varav 5 är utvärderingsfrågor som inte är poänggivande. För att få godkänt måste Du ha svarat rätt på minst 52 av de 65 poänggivande frågorna. Provtiden är 50 minuter.

Du får ett skriftligt beslut av provledaren på att du är godkänd direkt efter provet. Har du sedan tidigare ett godkänt och giltigt körprov, så får du även ett "Bevis om körkort". Tänk på att du får betala in en ny avgift om du blir underkänd så kom väl förberedd till provet. Vid för många omprov så växer din kötid och det finns en risk att ditt körprov då går ut eftersom du bara har 2 månader på dig att klara ditt teoriprov vid godkänt körprov.

Anpassat Teoriprov

Har du läs eller språksvårigheter så finns det olika typer av hjälp som Trafikverket kan erbjuda dig.

- Ljudstöd, så att du kan lyssna på provet
- Förlängd provtid, så att du ska hinna ( krävs intyg)
- Muntligt prov ( krävs intyg)
- Kunskapsprov med tolk ( krävs intyg)

Kunskapsprovet för körkortsbehörighet B finns översatt på följande språk:
- Albanska
- Arabiska
- Bos-Kro-Ser (bosniska, kroatiska, serbokroatiska)
- Engelska
- Finska
- Franska
- Persiska
- Ryska
- Sorani
- Spanska
- Turkiska
- Tyska

Kunskapsprov med tolk

Om du inte kan läsa och förstå det svenska språket får du göra kunskapsprovet med tolk, om provet inte finns översatt till ett språk som du kan.

Någon ska intyga att du behöver tolk vid kunskapsprovet

Intyget bör skrivas av någon av följande:
- lärare som arbetar med elevstöd i skolan
- personal vid trafikskola
- rektor eller lärare vid SFI-skola.

Rektor eller lärare vid SFI-skola kan även skriva intyg för elever som har avslutat utbildningen högst sex månader innan intyget lämnas.

Länk till Ansökan om kunskapsprov med tolk (PDF-fil, 665 kB, nytt fönster)

Länk till Ansökan om förlängd provtid eller muntligt kunskapsprov (PDF-fil, 788 kB, nytt fönster)


Det praktiska förarprovet

Körprovet - körkort i malmö - trafikskola

Du börjar alltid med en 40 minuters uppvärmningslektion innan ditt körprov, därefter kör du till Trafikverkets parkeringsplats. Din trafiklärare kan eventuellt följa med dig i baksätet under själva körprovet, naturligtvis ska du säga till om du inte vill det. Det är annars bara du själv tillsammans med inspektören i bilen.

När inspektören möter dig för första gången gör han/hon en legitimationskontroll vilket du INTE får glömma att ta med dig. Själva körprovet inleds sen med att du får göra en säkerhetskontroll. Därefter påbörjas körningen i tätort och landsvägsmiljö, och den pågår i minst 25 minuter.

Under hela provet kommer trafikinspektören att ge dig tydliga anvisningar i god tid om vart du ska köra. Provet innehåller minst två moment av manövrering, varav ett är backning. Om någon farlig trafiksituation uppstår under provet, kommer inspektören att ingripa.

Helhetsbedömning

Trafikinspektören kommer att göra en helhetsbedömning av din körning. Han eller hon utgår då från fyra kompetensområden som är följande:

1. Fordonskännedom och manövrering

Om du har god kännedom om hur bilen fungerar och kan manövrera den utan att behöva tänka på vad du gör, ökar din möjlighet att köra den på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna samordna dina rörelser när du hanterar gas, koppling, broms och ratt så att körningen blir mjuk och behaglig.

Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer:
- körställning
- säkerhetskontroll
- krypkörning
- upp- och nedväxling
- start i lutning
- bromsning
- backning
- parkering
- användande av bilens reglage

2. Miljö och sparsam körning

Ditt körsätt påverkar bilens bränsleförbrukning och därmed även i hög grad miljön och människan. Med ett sparsamt körsätt bidrar du till att utsläppen av skadliga ämnen minskas.

Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:
- tomgångskörning
- start och acceleration
- val av växel
- motorbromsning
- framförhållning

3. Trafikregler och tillämpning

Det finns många trafikregler som är av stor betydelse för att trafiken ska fungera. Om de inte tillämpas på ett bra sätt försämras trafiksäkerheten och framkomligheten betydligt.

Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du tillämpar följande regler:
- Hastighetsregler
- väjningsregler
- placeringsregler
- regler för teckengivning

4. Trafiksäkerhet och beteende

Det krävs av dig som bilförare att du planerar din körning flera steg framåt. För att klara av det måste du veta hur du ska använda din uppmärksamhet. Du ska köra på ett sådant sätt att du naturligt och realistiskt visar att du är medveten om de risker som finns i trafiken.

Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:
- uppmärksamhetsrutiner, det vill säga hur, var och när du använder din uppmärksamhet
- framförhållning
- samspel med andra trafikanter
- säkerhetsmarginaler
- handlingsberedskap

Underkänt körprov

Om trafikinspektören har beslutat att körprovet inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Trafikinspektören förklarar muntligt varför din körning inte har godkänts och berättar inom vilka kompetensområden det finns brister.

Du får en kopia på ditt protokoll via e-mail. Av protokollet framgår vilka brister som visat sig under körprovet. Du får ett exemplar, som kan vara bra att du visar upp för din trafiklärare så ni tillsammans kan gå igenom vad som gick fel.

Vanliga frågor

Här har vi samlat dem vanligaste frågorna från körkortsportalen

Fråga:
Ska både kunskaps- och körprov bokas vid samma tillfälle?

Svar:
Ja.

Fråga:
Kan jag boka Sammanhållet förarprov B på Internet?

Svar:
Ja.

Fråga:
Vad händer om jag avbokar mitt kunskapsprov?

Svar:
Då avbokas även ditt körprov.

Fråga:
Vad händer om jag avbokar mitt körprov?

Svar:
Om du inte har genomfört ditt kunskapsprov så avbokas det.

Fråga:
Vad gäller om jag inte kommer till kunskapsprovet eller blir avvisad vid mitt kunskapsprov?

Svar:
Då avbokas ditt körprov automatiskt.

Fråga:
Hur nära varandra i tid ska proven genomföras?

Svar:
Så nära varandra i tid som möjligt, på samma dag eller inom två veckor.

Fråga:
Måste kunskapsprovet genomföras först?

Svar:
Ja.

Fråga:
Om kunskapsprovet inte är godkänt, måste då körprovet genomföras?

Svar:
Ja, oavsett resultatet på kunskapsprovet ska körprovet genomföras. Men om det gått mer än ett år sedan du genomförde kunskapsprovet ska du börja med ett nytt kunskapsprov. Se förklaring i nästa fråga.

Fråga:
Om kunskapsprovet inte är godkänt, kan jag då göra ett nytt kunskapsprov innan jag gör körprovet?

Svar:
Nej, enligt reglerna för sammanhållet förarprov måste du göra körprovet innan du kan göra ett nytt kunskapsprov. Om du inte har gjort körprovet och mer än ett år har gått sedan du gjorde kunskapsprovet måste du börja om med ett nytt sammanhållet förarprov. Du börjar då med ett nytt kunskapsprov och bokar samtidigt tid för körprovet, som ska genomföras på samma dag eller nära i tid. Se fråga 1 överst på sidan. Observera att om du ska boka ett nytt sammanhållet förarprov (då det gått mer än ett år sedan du gjorde kunskapsprovet) bokar du det hos Trafikverkets kundtjänst för förarprov, telefon 0771-17 18 19.

Fråga:
Ett omprov erbjuds inom giltighetstiden två månader under förutsättning att kunskapsprovet och körprovet genomförts inom två veckor och att omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört körprov. Är det arbetsdagar som avses för "tre dagar"?

Svar:
Ja, det är arbetsdagar.

Fråga:
Ett omprov erbjuds inom giltighetstiden två månader under förutsättning att kunskapsprovet och körprovet genomförts inom två veckor och att omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört körprov. Är det arbetsdagar som avses för "tre dagar"?

Svar:
Ja, det är arbetsdagar.

Fråga:
Kan jag välja trafikinspektör?

Svar:
Du kan inte välja trafikinspektör vid körprovet.

Fråga:
Passagerare vid uppkörning?

Svar:
Om du får ha passagerare vid körprovet bestämmer varje trafikinspektör själv. Det viktiga är att körprovet kan ske på ett trafiksäkert sätt. Vanligast är att handledare eller trafiklärare får vara med.

Fråga:
Jag vill låna bil vid körprovet?

Svar:
Trafikverkets förarprovskontor tillhandahåller bilar med dubbelkommando som du kan göra provet i, mot en avgift på 400 kr. Du kan även välja att låna en bil av en trafikskola.

Fråga:
Vad får man ha för bil vid körprovet?

Svar:
Kraven på fordonet är bland annat att det är trafiksäkert och har dubbelkommando.

Fråga:
Hur gör man för att få göra kunskapsprovet muntligt / med tolk?

Svar:
Kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19 eller texttelefon 019-19 26 30.